logo color large
  • sport.jpg
  • motorik.jpg
  • SilverFit.jpg
  • Playfit.jpg
  • seniormoebler.jpg
  • shapemaster.jpg
  • interaktiv.jpg
  • reaktions.jpg

Shape-master 

Silverfit IT-træning

Playfit redskaber

Senior-møbler

Interaktive produkter

Sport og spil

Kontakt

Soft Fit Træningsudstyr

v/ Playzone Scandinavia ApS

Mandøvænget 10, Drejens

DK-6000 Kolding
 

Email:      Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.:        + 45 5120 7020CVR / VAT Nr.:

DK3305 5552

 

Bank:

Handelsbanken Viborg. Kontonr.: 7643-2043032

IBAN: DK9376430002043032

SWIFT: HANDDKKK

Referencer

Her udtalelser fra nogle af vores kunder: 

 

Psykiatrien i Region Syddanmark, Afdeling Kolding/Vejle

 VejlePsykiatriskeHospital

"Vi har i en periode på 6 uger testet Silverfit cykel-software. Programmet har været tilsluttet en træningscykel i vores træningscenter. Vort indtryk af programmet er særdeles positivt, og en lang række patienter har udtalt sig positivt om systemet. Vi har oplevet at patienterne har været glade for at have muligheden for at cykle.  Patienterne har tilkendegivet, at det har været et godt alternativ, og at de har haft oplevelsen af at være ude af afdelingen. 

Vi har haft enkelte patienter som qua deres sindstilstand ikke har været interesseret i at cykle. Men ingen har udtalt sig negativt om systemet. Det har været en meget positiv oplevelse at prøve systemet.

Nedenfor nogle bruger-udtalelser:

Kvinde 23 år.  Paranoid skizofreni
Fortæller det er første gang i små 5 år hun har været på en cykel. Har under indlæggelsen brugt cyklen næsten dagligt

Kvinde 54 mani;
Syntes det var sjovt at se verdensdele, havde kontrol over hvornår hun ville have en pause og kunne se noget andet end afdelingen.  Patienten talte på de sprog hvorfra filmen var. 

Kvinde 35 år, paranoid skizofreni
Skønt, det afleder fra min tilstand. Jeg får et frikvarter og noget andet at forholde mig til.

Mand 50 år, depressiv;
Skønt at blive rørt lidt, uden at jeg skal uden for. Jeg har fået fornemmelsen af at være ude. 

Mand 55 år. Paranoid skizofreni; (kan ikke udtale sig, terapeutisk observationer)
Giver patienten ro. Nysgerrigheden vækkes, han cykler til næste ”hjørne” for at se hvad der sker. Efterfølgende opleves patienten mere rolig og sover i flere timer efter de første par gange på cyklen. 

 

  

Rigshospitalet, BørneUngeKlinikken, Afsnit 5002

Rigshospitalet

”På Rigshospitalet har vi en ambition om at være ”verdens bedste hospital for børn og familier”. Derfor er vi altid på udkig efter nye løsninger, som kan gøre et besøg på Rigshospitalet til en bedre oplevelse – ikke mindst for sygdomsramte børn. I løbet af 2015 undersøgte vi derfor forskellige interaktive produkter til vore venteværelser og efter grundig research – blandt andet med besøg hos producenten – valgte vi det interaktive ”Living Surface” fra Vertigo i Tyskland. Produktet er leveret og installeret af Playzone Scandinavia på to af vore ambulatorier i BørneUngeKlinikken.

Projektorsystemet er monteret i loftet og lyser ned på et bord, hvor børn og voksne kan løse forskellige opgaver og spille forskellige former for aktivitetsspil. Systemet og servicen fra Playzone Scandinavia har til fulde levet op til vore forventninger".

Sanne Bertha Ntemi

Afdelingssygeplejerske


 

Om Soft Fit Træningsudstyr


Henning LarsenSoft Fit træningsudstyr er etableret i 2016, som et brand under Playzone Scandinavia.

I produktprogrammet har vi en række produkter til skånsom træning - indendørs såvel som udendørs. Vi fokuserer på at give alle en mulighed for at træne - uanset fysisk tilstand. Kort sagt - Træning for alle.

Playzone Scandinavia har siden 2004 leveret indendørs lege- og motorikprodukter til børn og teenagere. Med introduktionen af Soft Fit produkterne har vi nu også produkter til voksne og seniorer.

Vi glæder os til at vise jer vore løsninger. 


Med venlig hilsen

Henning Larsen
Indehaver

Salgsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og Soft Fit (Playzone Scandinavia Aps) i det omfang, de ikke fraviges ved aftale herom imellem parterne.§1 Tilbud og ordreaftale

Tilbud er bindende for Soft Fit i 14 dage fra tilbudsdato. Aftale er indgået, når køberens skriftlige accept er modtaget af Soft Fit. Tilbudet er betinget af, at:

·         Køberen ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.

·         Det af køberen fremsendte materiale svarer til Soft fits afgivne tilbud.


§2 Pris

Alle priser er ekskl. moms. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger eller øvrige omkostninger, er Soft Fit berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Soft Fit berettiget til at kræve betaling for:

Ekstraarbejde som følge af, at det af køberen udleverede grundmateriale viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt samt i tilfælde af ændringer, efter at arbejdet er påbegyndt.


§3 Levering

Levering finder sted ex works fra Soft Fits forretningsadresse eller lager, jf. Incoterms 2000.

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køberen, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes køberens handling eller undladelse samt de i §7 nævnte omstændigheder.

Ved disse forsinkelser har Soft Fit ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Returnering af materiale sker for købers regning og kun efter forudgående skriftlig aftale.


§4 Betaling

På Soft Fits anmodning er køberen til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Soft Fits til enhver tid gældende rente.


§5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Ophavsretten til de af Soft Fit eller underleverandør udviklede koncepter m.m. tilhører Soft Fit og må ikke uden godkendelse overlades til tredjemand jf. ”Lov om ophavsret”.

Ejendomsretten til det solgte forbliver Soft Fits, indtil den fulde købesum er erlagt.


§6 Mangler

Soft Fit har intet ansvar for fejl, som køberen ikke skriftligt har rettet i korrektur. Køber er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Køber er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer køberen for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende. Soft Fit er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Soft Fit hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at køber selv tilvejebringer udstyr eller lign., som indgår i leverancen.


§7 Ansvar

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede har Soft Fit intet ansvar, hvor dette skyldes:

·         Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

·         I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

·         I øvrigt enhver omstændighed som Soft Fit ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende             omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud, virusangreb og –nedbrud, hacking samt anden lignende force majeure-situation.

Soft Fit hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af køberens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Soft Fit er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Soft Fit eller underleverandører.

Soft Fit er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl, der ikke burde have været afværget ved køberens kontrol af de leverede produkter. I tilfælde af at Soft Fit i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Soft Fits ansvar, er køberen pligtig til at holde Soft Fit skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.


Soft Fit har intet ansvar for køberens manglende hjemmel til reproduktion eller mangfoldiggørelse af skrift, billeder, varemærker eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Soft Fit sig ansvar over for tredjemand i anledning af købernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder køberen Soft Fit skadesløs for et sådant ansvar. Soft Fits erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endeligt bæres af køberen.

Soft Fit har intet ansvar for beskadigelse af ejendom, med mindre det godtgøres, at beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Soft Fit. Forsikring imod skade påhviler køber.


§8 Underleverandører

Soft Fit er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


§ 9 Tvister, værneting og lovvalg

I enhver tvist med udgangspunkt i Soft Fits og køberens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Kolding efter Dansk Ret.Leasing

Leasing/leje tilbydes i samarbejde med førende banker/finansieringsselskaber. 

Uanset valg af leasingpartner forudsættes det, at kunden kan kreditgodkendes og/eller stille kaution for leasingbeløbet.

Det udstyr, der skal finansieres, købes gennem SoftFit Træningsudstyr (Playzone Scandinavia Aps).

Vil du vide mere om leasing/leje, er du velkommen til at kontakte os.

Flere artikler ...

Om Soft Fit

Soft Fit er en nyetableret afdeling under Playzone Scandinavia Aps som siden 2004 har leveret motorikprodukter og legeområder for børn.
Læs mere >>

Referencer

Vi leverer træningsudstyr og motorikprodukter til sygehuse, plejehjem, træningsklinikker, sundhedshuse, hospitaler med flere. 
Læs mere >>

Det siger vores kunder

”Efter grundige analyser og besøg hos producenten valgte vi et projektorsystem fra Playzone/SoftFit til to af vore afdelinger. De er faldet i god jord hos både småbørnene, deres forældre, pædagoger og os selv. ..."  Læs mere >>